ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
           โรงเรียนพระบางวิทยาเป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งเมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2527 โดยคณะกรรมการจัดตั้งโรงเรียน ประกอบด้วยชาวตลาดหนองเบนได้ร่วมกันบริจาคซื้อที่ดิน 40 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา มอบให้กรมสามัญศึกษา จัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสำหรับเปิดรับนักเรียนในตำบลใกล้เคียง
            โรงเรียนพระบางวิทยาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรโรงเรียนพระบางวิทยา พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ  ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกและเลือกกิจกรรมชุมนุมเสริมหลักสูตรได้ตามความถนัดและความสามารถของนักเรียน นอกจากนั้นโรงเรียนยังเป็นศูนย์บริการทางการศึกษาของการศึกษานอกโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพื่อบริการชุมชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในตำบลนี้
            โรงเรียนพระบางวิทยามีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนครบถ้วน มีไฟฟ้า โทรศัพท์ โทรสาร เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ทุกห้องเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องรับโทรทัศน์ ประจำห้องโดยต่อระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ค้นคว้าหาข้อมูลและสามารถนำสื่อการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องสมุด เป็นต้น
            ภาพรวมในอนาคตของโรงเรียนพระบางวิทยา คือ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐานและนักเรียนต้องมีคุณภาพ มีคุณธรรมนำความรู้ มีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานรอบ ๒ จากการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ ในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานรอบ 3 จากการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนพระบางวิทยาเป็นโรงเรียนในโครงการ ต่างๆ ดังนี้  โครงการโรงเรียนในฝัน โครงการโรงเรียนวีถีพุทธ  โครงการโรงเรียนสีขาว  โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการสร้างองค์ความรู้ความปลอดภัยจากการใช้รถจักรยานยนต์และการจราจรในสถานศึกษา  โครงการโรงเรียนสุจริต