คณะผู้บริหาร

นายกิจจา เอี่ยมระหงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอภิเชษฐ์ บุญพยอม
รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

นางสาวกมลรัตน์ อนงคณะศักดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารวิชาการ

นายไพฑูรย์ ไวยธัญกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายมาโนช พันธุ์เขียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางรมณภัทร ปราณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล