วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
 
ภายในปี 2564 โรงเรียนพระบางวิทยาพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีทักษะอาชีพเพื่อดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21


 
ปรัชญาโรงเรียน
 
“ ปฺญญา  นรานํ   รตนํ ”
 
  ดวงปัญญาพาสร้างทางชนะ เป็นรัตนนรชนผลสนอง
  เป็นดวงแก้วแววใสไร้ละออง สอดส่องขุมทรัพย์กลับร่ำรว
 
      ปรัชญาของโรงเรียนที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ ควบคู่ความดี หมายความว่าเมื่อได้รับความรู้มีความคิดสร้างสรรค์ริเริ่ม เปรียบประดุจแก้ววิเศษ ซึ่งสามารถจะสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและพลเมืองดีของชาติสืบไป