พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
2. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะอาชีพเพื่อดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล
4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครู และบุคลากรทางการการศึกษา ให้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
5. พัฒนากระบวนการการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
6. ส่งเสริมชุมชนและภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 
 
เป้าประสงค์ (Goals)
1. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
2. นักเรียนมีทักษะอาชีพเพื่อดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและคุณลักษณะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
4. ครู และบุคลากรทางการการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
5. โรงเรียนมีกระบวนการการบริหารและการจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 
ค่านิยมองค์กร 
“ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  รวยน้ำใจ  ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม”