งานวัดและประเมินผล
ระเบียบการวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564
ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)