ระเบียบโรงเรียนพระบางวิทยา
ระเบียบโรงเรียนพระบางวิทยา-การปฏิบัติตนของนักเรียน