ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558 - 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายอิทธิรัฐ น้อยเกิด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562 - ปัจจุบัน