ข่าวการอบรม
การประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
1. การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) มีจำนวนเนื้อหา 9 กลุ่มเนื้อหา ประกอบด้วย 
1. สิทธิและความรับผิดชอบ
2. การเข้าถึงสื่อดิจิทัล
3. การสื่อสารยุคดิจิทัล 
4. ความปลอดภัยยุคดิจิทัล 
5. ความเข้าใจสื่อดิจิทัล 
6. แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล 
7. สุขภาพดียุคดิจิทัล
8. ดิจิทัลคอมเมิร์ซ 
9. กฎหมายดิจิทัล
2. ระบบการประเมินออนไลน์จะจัดส่งผลการประเมินไปตามที่อยู่อีเมล์ที่ท่านได้ระบุในแบบทดสอบ

ลิงค์การประเมินทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ออนไลน์

3. เกณฑ์การประเมิน
ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ต่ำกว่าร้อยละ 50  หมายถึง  ปรับปรุง
ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 50 - 69  หมายถึง  พอใช้
ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 70 - 79  หมายถึง  ดี
ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป  หมายถึง  ดีมาก
 
ผู้พัฒนาระบบประเมินออนไลน์
นายวัชรพัฐ มะธิตะโน ศึกษานิเทศก์
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
EMAIL : watcharapat.mat@obecmail.org
 
 
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 5921 ครั้ง