ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่างประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง

                โรงเรียนพระบางวิทยามีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง  500 ที่นั่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 6,756,000 บาท  (หกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

                  - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)ของกรมบัญชีกลาง
                  - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ใน วันที่ 31 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 
 


 
 
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 483 ครั้ง