ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง

                 โรงเรียนพระบางวิทยามีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง  500 ที่นั่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 6,756,000 บาท  (หกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
                  - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
                  - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ใน วันที่ 14 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
                  - ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

 
 

ประกาศโรงเรียนพระบางวิทยา  เรื่อง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง


รายละเอียดประกาศและเงื่อนไขการเสนอราคา

 


 

โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2563,00:00   อ่าน 570 ครั้ง