กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพจณา ชูช่วย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางยุพิน มีชื่น
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสุกัญพร สุวรรณเศรษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายสิทธิพร สิงห์โห
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวมาลัย สุขเกษม
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3