กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกัญญาภัค จูฑพลกุล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุมาลี ผะอบเงิน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววิมลพันธ์ สามเกษร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางรมณภัทร ปราณี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวสุดารัตน์ งามวิลัย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาววันวิสาข์ จิตเอกะ
ครูโครงการ Teach for Thailand
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4