กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางรมณภัทร ปราณี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวสุมาลี ผะอบเงิน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววิมลพันธ์ สามเกษร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุดารัตน์ งามวิลัย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวนิภาพร เทียนสันเทียะ
ครูโครงการ Teach for Thailand
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3