กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกัญญาภัค จูฑพลกุล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุมาลี ผะอบเงิน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาววิมลพันธ์ สามเกษร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางรมณภัทร ปราณี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวสุดารัตน์ งามวิลัย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววันวิสาข์ จิตเอกะ
ครูโครงการ Teach for Thailand