กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายภคพล ศรีพลอย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางธฤษฏา ศรลัมพ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางดวงเดือน อาจหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางนิสกุล เหล่าสุขไพศาล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอัญชลี พูลทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางเครือวัลย์ ยศเมธากุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวลัดดา เพ็ชสังฆาต
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวหทัยชนก ตระกูลจำลอง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : hathaichanok@phrabang.ac.th

นายศราวุธ คงเจริญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3