กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวศิริรัตน์ ศรีวิจิตร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายมาโนช พันธุ์เขียน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางวันเพ็ญ ส้มฉุน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวฐิภาพรรณ เก่งเขตรวิทย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวณัฐฑิกา อินดี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3