กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายกิตติพัฒน์ ศรแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายสมพงษ์ ปิ่นทอง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายนิคม สุวรรณรัตน์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4