กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางลาวัลย์ สมบัติปัน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวทัศนีย์ คงไทย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2