กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายไพฑูรย์ ไวยธัญกิจ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายพงษ์เดช ชัชวาลพงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววราพร สุวรรณศรี
ครูผู้ช่วย