กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวณรรฐวรรณ วสยางกูร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวกมลรัตน์ อนงคณะศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายดนุสรณ์ คอนดี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางจุฑามาศ ภู่รอด
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาววัสยา จินทร์ดิษฐ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวแก้วกัลยา มณเทียร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

Mr.Francis Kelley Deligen
ครูอัตราจ้าง