คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ศักดิ์ วิมลมณี
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : -
ชื่อ-นามสกุล : นายศราวุธ ฉันทวิบูลย์ชัย
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : -
ชื่อ-นามสกุล : นายพรสวัสดิ์ มงคลชัยอรัญญา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : -
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ศักดิ์ ไกรกิจพาณิช
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : -
ชื่อ-นามสกุล : นางจิราพร วิริยะเขษม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : -
ชื่อ-นามสกุล : นางจินตนา บุตรฉัตร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : -
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลอง จำนงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายพีระ ชุ่มจิตต์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูนิทัศน์ประชานุกูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูนิสิตธรรโมภาส
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมบัติ คงคร้าม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายขจรศักดิ์ สุขเกษม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายไพฑูรย์ ไวยธัญกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกิจจา เอี่ยมระหงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : -